نحوه ی برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در روستاها

مدیر 1396/4/8
نحوه ی برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در روستاها


کسانی که بدون اطلاع دهیاری اقدام ساخت و ساز  در روستا می کنند
چنانچه دهیاری از این اقدام مطلع شود:
1-  در اسرع وقت باید اقدام به تهیه گزارش
2- بازدید از محل
3- گرفتن عکس از تخلف
4 -تکمیل مدارک.و گزارش بازدید
5- ارسال مدارک به بنیاد مسکن وبخشداری جهت مطرح شدن درکمسیون 99

از شما خواهشمنداست هرچه سریعتر جهت پیگیری و اطلاع از وضعیت ساخت وساز خود به دهیاری مراجعه نمایید و جهت پایان کار ملک خود اقدام نمایید((در ضمن مالک باید قبل از اتمام ساخت وساز و بعد از مرحله سفت کاری ونازک کاری به دهیاری مراجعه نمایید جهت تکمیل مدارک مربوط به پایان کار و پایان ساخت))

 

مطالب تصادفی