تغییر مدیران شرکت تعاونی شرق مشهد را به اتحادیه شرکتهای تعاونی دهیاریهای خراسان رضوی و رسمی شدن مدیران

مدیر 1395/3/9 شرکت تعاونی شرق مشهد
تغییر مدیران  شرکت تعاونی شرق مشهد را به اتحادیه شرکتهای تعاونی دهیاریهای خراسان رضوی و رسمی شدن مدیران

ضمن جلسه ای که آقای منصوری و دیگر همکاران محترم ایشان در روز 1395/3/8داشته اند حضور دوباره  شرکت تعاونی شرق مشهد با مدیران جدید  را به اتحادیه شرکتهای تعاونی دهیاریهای خراسان رضوی را گرامی میداریم.
فایل

مطالب تصادفی